+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ஒட்டியம்பாக்கம் பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் நீர் மோர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
நாம் தமிழர் கட்சி பெரும்பாக்கம், சித்தாலப்பாக்கம், ஒட்டியம்பாக்கம் பொறுப்பாளர்கள் நிகழ்வை சிறப்பாக நட்த்தினார்கள்.

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1