Tuna Fish Catching in india beach.
Tuna fish collection from boat.
Tuna fish sales in beach.

இந்திய கடற்கரையில் சூரை மீன் பிடிப்பு.
படகிலிருந்து சூரை மீன் சேகரிப்பு.
கடற்கரையில் சூரைமீன் விற்பனை.