+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

நிபா வைரஸ் மிருகங்களில் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவுகிறது மற்றும் இது நோய்த்தொற்று உள்ள உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் நோய்த் தொற்றுள்ள மனிதனிலிருந்து மற்றொரு மனிதனுக்கும் பரவுகிறது
Nipah virus is transmitted from animals to humans and can also be transmitted through contaminated food or directly between people.

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1