கடல் மாலுமிகள் உருவான வரலாறு . ஒன்பது ஆண்டுகள் சம்பளம் எதுவுமே இல்லாமல் பணிபுரியும் கடல் மாலுமிகள் பின்பு கப்பல் தலைவனாக உருவாகிறார்கள்.

அனுபவ அறிவு அவனை சிறந்த மாலுமியாக உருவாக்குகிறது.
The history of sea sailors. In early days men works as sailors without any wages for nine years to become a ship captain. Experience made him as a Good sailor.

What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1