+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறக்கலாமா? திறக்கக்கூடாதா? Live

  • பள்ளிகள் திறக்கலாம்
    35% 5 / 14
  • பள்ளிகள் திறக்கக்கூடாது
    28% 4 / 14
  • தற்போது திறக்க வேண்டாம்
    35% 5 / 14
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1