ஷீல்டு டெயில்டு பாம்புகள் பார்ப்பதற்கு மண்ணுளிப்பாம்பு போலிருக்கும்.
ஷீல்டு டெயில்டு பாம்புகள் மண் புழுக்களை விரும்பி சாப்பிடும்.
மூங்கில் சட்டி தலையன் பாம்புக்கு செதில்கள் அதிக அளவில் இருக்கும் இதன் மேற்புறம் பச்சை நிறத்திலும் கீழ்ப்புறம் மஞ்சள் நிறத்திலும் இருக்கும்.

Shield-tailed snakes are looks like earthworm on first seeing.
Shield-tailed snakes are prefer earthworms to eat.
Bamboo pit viper snake has a large number of scales and the top of the body is green in color and the bottom is yellow.

Bamboo pit viper, shieldtail, ariviyalpuram, snake, Uropeltidae, ஷீல்டு டெயில்டு பாம்புகள்,மண்ணுளிப் பாம்பு, மூங்கில் சட்டி தலையன்