உடைக்கப்பட்டது ஜம்மு-காஷ்மீர்இந்திய மக்கள் கொண்டாட்டம் பாகிஸ்தான் பிரிவினைவாதிகள் திண்டாட்டம்