Little Children fishing and playing in Sea.
Kids swimming and bathing in Sea.
சிறிய குழந்தைகள் கடலில் மீன்பிடித்தல் மற்றும் விளையாடுகிறார்கள்.
குழந்தைகள் கடலில் நீச்சல் மற்றும் குளிக்கும் காட்சி.