நாஞ்சில் சம்பத் தமிழ் நட்டின் சிறந்த தமிழ் இலக்கிய பேச்சாளர்.

Nanjil Sampath Best Tamil Literary Speaker In Tamilnadu.