உங்களுக்கு சிறுநீரக கற்கள் உள்ளதா! அது எப்படி உருவாகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? | How kidney stones form | kidney stones treatment

சிறுநீரக கற்கள் எப்படி உருவாகிறது?
சிறுநீரக கற்களின் வகைகள் எத்தனை?
சிறுநீரக கற்கள் உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவு வகைகள் ?
சிறுநீரக கற்கள் உள்ளவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உணவு வகைகள்.
சிறுநீரக கற்கள் உடலில் உள்ள நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவது சிறுநீரகம் வெளியேற்றுவதை தடுக்கிறது

How kidney stones form ?
How many types of kidney stones?
Foods To Avoid With Kidney Stones?
Diets that should be taken by people with kidney stones.
Kidney stones prevent the release of toxins from the body.