நீளமான நகங்களை வைத்திருப்பவர்கள் அவற்றை அழுக்கில்லாமல் சுத்தமாகப் பராமரியுங்கள்.
15 நாள்களுக்கு ஒரு தடவை நகங்களை ட்ரிம் பண்ணுங்கள்
டார்க் நெயில் பாலிஷ் தவிருங்கள்

Clean your Nails Daily
Trim your nail between 15 days.
Avoid dark colour nail polish
Care your nails without dirt and broken.