2019 உலக கோப்பையில் கடைசியாக ஆடும் நட்சத்திரங்கள் | The last stars in the World Cup 2019