பள்ளி பாட புத்தகங்களில் முந்தய தலைவர்களின் பெயர்களுக்கு பின்னால் வரும் சாதி பெயர்களை அகற்றி இருக்கும் தமிழக அரசின் பாடநூல் கழகத்தின் தீர்மானம் பற்றி மக்களின் மனக்கருத்து என்ன? / What is the opinion of the people about the decision of the Government of Tamil Nadu Textbooks Association to remove the caste names behind the names of the previous leaders in the school text books? Ended

 • பிறப்பின் அடயாளங்களை அழிக்கும் செயல் / The act of destroying the signs of birth
  100% 1 / 1
 • வரவேற்கத் தகாத தீர்மானம் / Unwelcome resolution
  0% 0 / 1
 • பிற இனததவர்களை கண்டறிய விடாமல் தடுக்கும் செயல் / The act of preventing other races from being detected
  0% 0 / 1
 • வறவேர்க்கத் தக்க தீர்மானம் / Worthwhile resolution
  0% 0 / 1